دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی درسی
  • مراکز تحقیقاتی
  • مجلات Q1
  • کتابهای بهداشت حرفه ای در کتابخانه
  • فرم ها
  • فرآیند ها
  • کتاب های اساتید

دفاع از پایان نامه : آقای فخرالدین احمدی دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1400/6/1 | 
دفاع از پایان نامه آقای فخرالدین احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای به راهنمایی استاد جناب آقای دکتر علیمحمدی در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۰ در سالن شهید رحیمی ، عنوان پایان نامه : بررسی اثر صدای مزمن بر عملکرد شناختی در یک صنعت خودروسازی

چکیده:
 
زمینه و هدف: صدا یک عامل استرس زای محیطی می باشد و در ترکیب با سایر عوامل استرس زا می تواند سبب ایجاد یا تشدید اختلالات روانی گردد و حتی در شرایط خاص کارآیی فرد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر صدای مزمن بر روی عملکرد شناختی افراد شاغل در صنعت خودرو سازی می باشد.
مواد و روش: این مطالعه یک پژوهش مورد- شاهدی (case control study) می باشد که اثرات مواجهه با صدا را بر عملکرد شناختی و روانشناختی کارگران شاغل در صنعت خودرو سازی را بررسی می کند. تعداد ۱۵۰ جفت مورد و شاهد در این مطالعه بر اساس معیار های ورود و خروج وارد شدند و ارزیابی عملکرد شناختی و انعطاف پذیری های روانی را از طریق سه آزمون عملکرد پیوسته(CPT)، استروپ (Stroop) و برج لندن (TOL) انجام شد. آنالیز آماری از طریق نرم افزار Stata  نسخه ۱۲ انجام شد و از آنالیز Logistic regression Analysis جهت بررسی اثرات مواجهه با صدا بر عملکرد شناختی استفاده گردید.     
نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مورد ها  ±۳/۶۴ ۰۸/۳۶ سال و در گروه شاهد ها۷۱/۳± ۱۹/۳۶ سال بود.و همچنین میانگین سابقه کاری کاری افراد مورد مطالعه در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱۵.۹۴ و ۹۸/۱۵ بود. از لحاظ آماری بین مواجهه با صدا و عملکرد شناختی در آزمون عملکرد پیوسته ارتباط معنی دار  وجود داشت (۰۰۱/۰ P value<) به طوری که مواجهه طولانی مدت با صدا بر عملکرد ذهنی گروه مورد تاثیر منفی داشته در مقایسه با گروه شاهد تعداد خطا های بیشتری داشتند.( ۶۸/۱, OR=۰۰۱/۰  P value <). سایر آزمون ها(TOL و Stroop) در افراد آزمودنی که مواجهه مزمن با صدا داشتن ارتباط معنی دار وجود داشت.  (۰۰۱/۰ P value <).به طوری که شاخص های همچون زمان آزمایش ، تعداد خطا در گروه شاهد نسبت به گروه مورد بهتر نشان می دهد..
نتیجه گیری: عملکرد شناختی و سلامت روانی و ذهنی کارگران در ارتباط مستقیم مواجهه مزمن با صدا در محیط های کاری می باشد، در این پژوهش مواجهه مزمن با صدا باعث کاهش عملکرد ذهنی کارگران در محیط کار شد و با کنترل میزان مواجهه با صدا می توان میزان خطای انسانی را کاهش و کارایی ذهنی کارگران را در حد مطلوبی بالا برد.

دفعات مشاهده: 2756 بار   |   دفعات چاپ: 244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر