دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه آموزشی درسی
 • مراکز تحقیقاتی
 • مجلات Q1
 • کتابهای بهداشت حرفه ای در کتابخانه
 • فرم ها
 • فرآیند ها
 • کتاب های اساتید

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1400/6/1 | 
 
دانشجویان  محترم  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی ۹۶

جهت برگزاری ژورنال کلاب  حداکثرتاپایان بهمن ماه فرصت دارید به اساتیدراهنما مراجعه نمایید .

آئین نامه ژورنال کلاب
 
مقدمه :
درسال های اخیرعلم رشد چشمگیری داشته است وهرروز درهرزمینه ای یافته های تازه ای منتشرمی گرددکه اکثریافته ها درقالب مقالات علمی می باشد .یکی ازاهداف اصلی مقاطع تحصیلی تکمیلی (فوق لیسانس ودکتری ) آشنایی دانشجویان بامطالب علمی روز وجدید وانجام کارهای تحقیقاتی ومطالعاتی درزمینه های جدید علمی درقالب پایان نامه وطرح های تحقیقاتی می باشد .باتوجه به رشد سریع علم ،ارائه سرفصل های درسی تعیین شده توسط استاد به تنهایی جوابگوی هدف مقاطع تحصیلات تکمیلی نبوده وفعال بودن دانشجو دراین زمینه الزامی است به گونه ای که دردانشگاههای معتبردنیا ،برگزاری ژورنال کلاب توسط دانشجویان جزو ارکان اصلی مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.معمولا" درجلسه ژورنال کلاب یک دانشجو به عنوان برگزارکننده جلسه بوده وبقیه دانشجویان نیزحضورفعال درجلسه دارند.مسئول برگزاری جلسه یک مقاله رابه عنوان موضوع اصلی انتخاب کرده ومطالعات تکمیلی درزمینه مقاله انتخاب شده انجام می دهد.علاوه بر برگزارکننده جلسه ،بقیه شرکت کنندگان نیزملزم به مطالعه مقاله قبل ازبرگزاری جلسه هستند .درزمان برگزاری ژورنال کلاب ،دانشجوی برگزارکننده ،مقاله راتشریح کرده وباهمکاری شرکت کنندگان حاضردرجلسه ،مقاله راازجنبه محتوایی وظاهری (بخش بندی ،جداول ونمودارها) به بحث گذاشته ودرنهایت به یک جمع بندی درزمینه موضوع موردبحث می رسند.کیفیت این جلسات بایدبه گونه ای باشدکه دانشجویان باعلاقه شرکت کرده وخروجی جلسات ، انتخاب موضوع برای طرح های تحقیقاتی یاپایان نامه باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
هدف :
هدف ازبرگزاری جلسات ژورنال کلاب ،آشنایی دانشجویان بانحوه خواندن مقاله ،آشنایی بامطالب علمی جدید وهمچنین نحوه ایده گرفتن ازنتایج مقالات برای انتخاب موضوع طرح تحقیقاتی وپایان نامه
 
 
نحوه برگزاری جلسات :
باتوجه به اهمیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب ،گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت درنظردارد که درطول سه ترم آموزشی علاوه برکلاس های آموزشی ، هرهفته یک جلسه ژورنال کلاب برگزارنماید.
 
 
 
 
قوانین کلاس ژورنال کلاب
 1. حضورتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تمام ورودی ها) دراین جلسات الزامی است .هردانشجو می تواند حداکثر۱۴/۳ جلسات غیبت موجه داشته باشد واگربیشترازسه جلسه گرددبرای وی گواهی حضوردرجلسه صادر نمی گردد.
 2. هردانشجوبایستی حداقل یک ارائه درطول ترم داشته باشد.
 3. درپایان هرترم برای دانشجویان گواهی حضور وارائه ژورنال کلاب صادرمی گردد.
 4. انتخاب استادراهنمابرای ژورنال کلاب اختیاری می باشد.
 5. تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان منوط به داشتن سه گواهی حضوردرجلسات ژورنال کلاب (هرترم یک گواهی ) وسه گواهی ارائه ژورنال کلاب می باشد .دانشجویانی که درترم های اول یادوم پروپوزال ارائه می دهنددرصورت نداشتن سه گواهی حضوروسه گواهی ارائه درزمان دفاع ازپایان نامه ، به ازای کمبود هرگواهی ارائه ۰.۵ نمره وهرگواهی حضور ۰.۲ نمره ،ازنمره پایان نامه کسر می گردد.
 6. دانشجویانی که به هردلیل قادربه شرکت درجلسات یک ترم نمی باشند می توانند درترم های بعدی جبران نمایندولی بایستی سنوات تحصیلی خود رامدنظر داشته باشند.
 7. حضور اساتید وکارشناسان گروه بهداشت حرفه ای درجلسات الزامی است .
آئین نامه فوق درجلسه گروه بهداشت حرفه ای درتاریخ ۰۶/۰۷/۹۵ مطرح شد وبه تصویب کلیه اعضای محترم گروه بهداشت حرفه ای رسیده است .
                                                                 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2957 بار   |   دفعات چاپ: 416 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر